Zrealizované akcie

Október:

 
1. Výroba šarkanov, púšťanie a vyhodnotenie šarkanov.
    Deti mali za úlohu doma zhotoviť šarkana s pomocou rodičov. Šarkana priniesli do MŠ a  pomohli tak skrášliť priestory našej MŠ. Deťom, ktoré šarkanmi ozdobili našu MŠ ďakujeme a samozrejme čakala ich za to veľká odmena.
 
2. Tvorivé dielne - spoločné zhotovovanie darčekov pre starkých.
    Túto aktivitu zrealizovali všetky tri triedy za účasti rodičov. Rodičia spolu s deťmi mali zhotoviť darček pre dedka a babku spolu s mamkou alebo otcom. Každá trieda mala pripravený iný darček preto sa deti ani rodičia nemohli nudiť , ale naopak mohli sa kreatívne prejaviť.
 
3. Otvorená hodina pre rodičov. 
     Otvorená hodina pre rodičov  sa uskutočnila dňa 14.10.2015 v triede "Sovičiek". Viedla ju pani riaditeľka Anna Bertová s p. uč. Evou za prítomnosti rodičov. Deti ukázali čo všetko robia počas dňa ako pracujú - kreslia, maľujú, spievajú, hrajú rôzne hudobno pohybové hry pod vedením učiteliek. Do rôznych aktivít sa zapojili  rodičia.
 
4. Jeseň života - besiedka pre starých rodičov našich detí.
     Dňa 28.10.2015 sa v našej MŠ vo všetkých troch triedach konala besiedka pre starých rodičov našich detí. Deti tak svojim starým rodičom ukázali čo všetko sa doteraz naučili. Program , ktorý pripravili spolu s učiteľkami pre starých rodičov pozostával z rôznych básni, piesní a tancov. Na záver starých rodičov obdarovali darčekom , ktorý zhotovili spolu s rodičmi na tvorivých dielňach.
 
 
V tomto mesiaci učiteľky zrealizovali spolu s deťmi aj tieto aktivity: Deň jablka, Jeseň pani bohatá - výstava z prác detí, Svetový deň výživy - ochutnávka a výrobky z ovocia a zeleniny - výstava prác.