Informácie o nás

Naša materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. Sme dvojtriedna Materská škola. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.45 do 15.30 hod. Edukačný proces zabezpečujú 4 kvalifikovaný pedagogický zamestnanci a starajú sa o nás dvaja prevádzkový zamestnanci. Sme štátna materská škola, ktorej vznik sa v Zámutove č. 301 sa datuje od roku 1975. Mateská škola je umiestnená na začiatku obce pri rómskej osade a sú v nej rómske deti. V súčasnej dobe je s počtom 49 zapísaných detí.

Snažíme sa deťom vytvoriť podnetné prostredie, v ktorom sa veľa naučia a budú sa v ňom cítiť čo najlepšie. Prostredníctvom vašich a našich podnetov chceme skvalitniť spoluprácu školy a rodiny, reagovať na vaše pripomienky a v neposlednom rade zviditeľniť našu materskú školu širšiemu okruhu ľudí.

Pre našu materskú školu je charakteristická snaha o pozitívne zmeny v spôsobe života školy a jej okolia. Ich cieľom je vytvorenie prostredia adekvátneho pre zdravý všestranný rozvoj nám zverených detí. Vytvorili sme pre ne podmienky pre voľnú hru členením priestoru tried na centrá aktivít. Vo výchovno-vzdelávacej práci vytvára pedagogický personál vhodnú klímu s využívaním pozitívnej motivácie a citlivého partnerského prístupu.  Prostredie materskej školy spĺňa estetické, hygienické a bezpečnostné požiadavky.

 

 

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)